Опасни отпадъци

Опасни отпадъци са отпадъци, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни отпадъци или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни отпадъци, или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на транс граничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Отпадъците се класифицират като опасни и в случаите, в които отговарят на едно или повече от условия на чл.6 от НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ.
Притежателите на опасни отпадъци са длъжни да ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности и притежават необходимите разрешителни, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с Българското и Европейско законодателство.

НАЙ-ЧЕСТО ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ГЕНЕРИРАТ СА:

♻ замърсени опаковки, използвани при работа с облекла за предпазване, използвани филтри за пречистване, отработени течности;
♻ утайки, образувани от пречиствателната дейност на замърсени места и участъци;
♻ използвани в процеса на работа лакове и бои, разредители за тях и регенериращи свойствата им агенти;
♻ вещества от опасен характер, съдържащи се в отпадъците от неорганичен или органичен тип;
♻ живачни и съдържащи живак елементи и съединения, лампи, термометри и изправители от различен тип, които са отпадъчен материал от предмети, съдържащи живак;
♻ бракувани материали, соли и утайки, в които са налични отпадъчни материали от рода на цианид и производните му вещества;
♻ разтворители и остатъци, произведени от употребата им вследствие на експлоатация в химически ателиета за почистване и обработка.