Извозване и третиране на

Опасни отпадъци

предоставяме на своите клиенти комплексни решения за подобряване управлението на производствени опасни и неопасни отпадъци.

Кои отпадъци са опасни:

Отпадъците се класифицират като опасни и в случаите, в които отговарят на едно или повече от условия на чл.6 от НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците на МОСВ и МЗ.
Притежателите на опасни отпадъци са длъжни да ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности и притежават необходимите разрешителни, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с Българското и Европейско законодателство.