Консултации

„Еко Юнивърс Про“ ЕООД е винаги на разположение на клиентите си за консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип.

Всеки клиент може да ползва различните ни готови договори с общи условия, за да си осигури оптимално и ефикасно събиране и транспортиране на опасните отпадъци с необходимата и предоставена изцяло от фирмата ни техника. Относно документацията ще подготвим за вас целия комплект от счетоводни документи (съгласно ЗДДС) и тези за регламентирани от ЗУО от 13.07.2012 г. и прилежащите му наредби и устави, както и всички фактури, складови разписки, товарителници и идентификационни документи за опасни отпадъци, оформени съгласно приложение №8, с което се освобождавате от отговорност.

На нас може да разчитате за:

♻ изготвяне на регистрационни документи, разрешения и лицензи, свързани с дейности по управление на отпадъците;
♻ следене на срокове и подготовка на месечни и годишни отчети за отпадъци към държавни институции.
♻ отстраняване на несъответствия по предписания и констативни протоколи;
♻ изготвяне на отчети към организации по оползотворяване на отпадъци и опаковки;
♻ следене на месечни количества, генерирани и предадени отпадъци до крайни преработватели и организации по обезвреждане и оползотворяване.
♻ регистриране на фирми в националната информационна система за отпадъци – НИСО.
♻ изготвяне на работни листове с цел утвърждаване в НИСО

Ценовата политика се определя в зависимост от характеристиките, кода и количеството на всеки отпадък. Клиенти на фирмата са юридически лица – фирми, общини, неправителствени организации и други.