Утайки – съхранение, преработка и обезвреждане

За да се избегне замърсяването на околната среда, всички отпадъчни води, причинени от промишлено производство или битова дейност, преминават пречиствателна процедура чрез създадените за целта пречиствателни станции. Процесът включва биологични, химични или физични методики на действие, за да се сведе до минимум утайката от пречистените води на водоизточниците и канализациите.

В тази връзка „Еко Юнивърс Про“ ЕООД може да ви предложи цялостен набор от решения и план за действия във връзка със съхранението, преработката и обезвреждането на утайките, съдържащи какъвто и да е опасен или неопасен отпадък.