Система за управление на отпадъците

В зависимост от произхода и въздействието върху околната среда и здравето на човека основните видове отпадъци са:

битови;
производствени;
опасни;
строителни.

Третирането на отпадъците се свързва с прилагането на интегрирана пазарно ориентирана и адаптирана към изменящите се условия система за управление. Интегрираната система е комплекс от мероприятия и целенасочени мерки за:

1) намаляване на генерираните опасни отпадъци и повишаване ефективността на използване на суровините;
2) събиране, транспортиране и сортиране на отпадъците;
3) обезвреждане, преработване, повторна употреба и оползотворяване на отпадъците чрез прилагане на един или няколко от следните методи: рециклиране; физико-химично третиране; биологично третиране; термично третиране и инсинерация; депониране (складиране);
4) контрол върху цялостния процес.